Przydatna literatura

 1. Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
 2. Dyrektywa Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy
 3. Dyrektywa Rady 95/63/WE z dnia 5 grudnia 1995 zmieniająca dyrektywę 89/655/ EWG dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy
 4. Dyrektywa 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/655/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy
 6. Gawęcka D. i inni: Rusztowania budowlane. Nowoczesne systemy rusztowań roboczych, Skrypt do nauki zawodu montażysty rusztowań. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, Poznań 2006
 7. Gnot D.: Rusztowania bambusowe, kwartalnik Rusztowania 2008, nr 3 (14)
 8. HD 1000:1988 Service And Working Scaffolds Made Of Prefabricated Elements – Materials, Dimensions, Design Loads And Safety Requirements
 9. Kmiecik P., Gnot D.: Budownictwo. Bezpieczne rusztowania, Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy, wydanie 5, Warszawa 2018
 10. Konwencja Nr 167 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie
 11. PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych – Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
 12. PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów
 13. PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji
 14. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 1: Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
 15. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 2: Informacje o materiałach
 16. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane – Część 3: Obciążenia badawcze
 17. PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 4: Daszki ochronne rusztowań – Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji wyrobu
 18. PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach – Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań
 19. PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach – Część 2: Złącza specjalne – Wymagania i metody badań
 20. PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach – Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące – Wymagania i metody badań
 21. PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle – Terminologia – Część 1: Terminy ogólne
 22. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne parametry
 23. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur
 24. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe
 25. PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Złącza
 26. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (DzU 1972 nr 13 poz. 93)
 27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. DzU 2018, poz. 583)
 28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU 2003, nr 178, poz. 1745)
 29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU 2003, nr 47, poz. 401)
 30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. DzU 2003, nr 169, poz. 1650 ze zm.
 31. Rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych – DzU 1954 nr 7 poz. 23
 32. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r. – Przepisy, dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higjeny przy robotach budowlanych – DzU 1935 nr 50 poz. 329
 33. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzU L 088/5 z dnia 4.4.2011)
 34. Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
 35. Wielki słownik języka polskiego Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2018 r.
 36. Słownika języka polskiego PWN pod red. J. Bralczyka
 37. Zalecenie Nr 175 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie

Dowiedz się więcej

Jak nie kupować rusztowania

Przymierzasz się do zakupu rusztowania. Przeglądasz oferty w Internecie i myślisz sobie „za dużo tego”. Wybór okazuje się cięższy niż się wydawało. Oprócz mnogości systemów,

Przydatna literatura

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy Dyrektywa Rady

Historia rusztowań w Polsce

Na pierwsze zapisy w polskim prawodawstwie dotyczące rusztowań można natknąć się w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r.

Historia rusztowań na świecie

Szukając śladów rusztowań w czasach starożytnych można znaleźć ciekawe przykłady zastosowania drewnianych konstrukcji.

Rodzaje rusztowań

Podziału rusztowań można dokonać w oparciu o różne kryteria, uwzględniające m.in. ich konstrukcję, przeznaczenie, sposób kotwienia, wymaganą dokumentację lub materiały, z których zostały wykonane poszczególne elementy.

Definicja rusztowań

Poszukując definicji rusztowania można zajrzeć do kilku źródeł, ale jedno co spaja większość przedstawionych wyjaśnień, to tymczasowość konstrukcji.