Historia rusztowań w Polsce

Na pierwsze zapisy w polskim prawodawstwie dotyczące rusztowań można natknąć się w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r. – Przepisy, dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych – Dz.U. 1935 nr 50 poz. 329 (pisownia oryginalna), gdzie jest mowa o rusztowaniach drewnianych:

  • stojakowych (w wykonaniu standardowym do wysokości 22 m oraz wyższych lub bardziej złożonych, ale wymagających obliczeń statycznych),
  • drabinowych (do 16 m wysokości z pojedynczych drabin, a powyżej tej wysokości składających się z dwóch drabin stojących obok siebie).

Pojawiają się również informacje o rusztowaniach wysuwnych, na kozłach, wiszących i … wystrzałowych!

Kolejny akt prawny pojawił się w roku 1953, kiedy to Rozporządzeniem  Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych – Dz.U. 1954 nr 7 poz. 23, wprowadzono zmiany w treści Rozporządzenia z 1935 r. (cytowanego powyżej), mówiące o tym, że przepisy rozporządzenia dotyczące budowy i stosowania rusztowań i innych urządzeń pomocniczych przestają obowiązywać z dniem wejścia w życie odpowiednich norm państwowych, a w poszczególnych resortach – w razie niewydania norm państwowych – z dniem wejścia w życie odpowiednich norm resortowych.

Normy takie, zarówno państwowe (normy polskie) – oznaczone PN, jak i branżowe – BN, zaczęły pojawiać się w latach 60-tych XX wieku i były aktualizowane na początku lat 70-tych.  Normy państwowe dotyczyły m.in. rusztowań budowlano – montażowych metalowych (zwanych potem rusztowaniami roboczymi stojakowymi z rur stalowych), rusztowań  wiszących i ramowych oraz ogólnych wymagań dotyczących złącz do rusztowań. Normy branżowe to z kolei zbiór wytycznych dla rusztowań drewnianych z dłużyc lub krawędziaków, rusztowań drabinowych oraz konkretnych elementów rusztowań roboczych stojakowych z rur, a mianowicie dla podstawek śrubowych PS, złącz wzdłużnych sprężystych ZWE-250 lub złącz krzyżowych sztywnych ZKS-500.

W 1972 r. pojawiło się Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych – Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93, które uchyliło zapisy rozporządzeń z roku 1935 r. i 1954 r., o których była mowa powyżej.  Nowe rozporządzenie podaje zapisy o rusztowaniach:

  • typowych – wykonywanych wg wymagań normowych,
  • nietypowych – zgodnych z projektem,
  • inwentaryzowanych – wg instrukcji producenta.

Poza tym znajdziemy również informacje o rusztowaniach z rur stalowych, na kozłach, wiszących i przesuwnych (zgodnych z instrukcją producenta).

W roku 1978 nastąpiła aktualizacja Polskich Norm dotyczących rusztowań, w wyniku czego powstała seria norm PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze, obejmująca swym zakresem rusztowania stojakowe z rur stalowych, rusztowania ramowe, złącza do rusztowań oraz określenia, podział i główne parametry rusztowań.

Wraz z zachodzącym postępem technicznym normy te doczekały się kolejnej aktualizacji w 1996 r. i są aktualne do dnia dzisiejszego, ale z jednym wyjątkiem – norma dotycząca złącz rusztowaniowych została zastąpiona normą europejską PN-EN 74.

26 września 1997 r. ukazało się Rozporządzenie  Ministra  Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami), gdzie rusztowania zostały sklasyfikowane ze względu na wysokość. Graniczną wartością była wysokość 2 m. Jest to o tyle ważne, że zgodnie z rozporządzeniem, powyżej tej wartości, do eksploatacji rusztowania jest wymagany odbiór techniczny.

Kolejny etap zmian w prawodawstwie polskim dotyczący rusztowań dokonał się w roku 2003. Związane to było z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, zmieniającego Rozporządzenie z 1972 r., a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy – Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 – wdrażającego postanowienia DYREKTYWY 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/655/EWG dotyczącej  minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). W pierwszym z tych aktów prawnych pojawiły się definicje rusztowań roboczych, ochronnych i systemowych, jest również mowa o rusztowaniach stojakowych. Natomiast w drugim znajdziemy informację, że rusztowanie to … maszyna, poza tym są także wytyczne dotyczące toku postępowania przy pracach przygotowawczych dotyczących rusztowań aż do momentu rozpoczęcia prac montażowych, czy też wzmianka o rusztowaniach przejezdnych.

Najnowsze opracowania związane z rusztowaniami dotyczą norm europejskich, które pojawiły się w latach 2003 – 2005 (tylko jedna później – w roku 2014), a niektóre z nich ukazały się w języku polskim w latach 2007 – 2010. Normy te zawierają informacje o rusztowaniach elewacyjnych z elementów prefabrykowanych (seria norm PN-EN-12810), tymczasowych konstrukcjach stosowanych na placu budowy (seria norm PN-EN-12811) oraz ruchomych rusztowaniach roboczych wykonanych z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych (norma PN-EN 1004).

Dowiedz się więcej

Jak nie kupować rusztowania

Przymierzasz się do zakupu rusztowania. Przeglądasz oferty w Internecie i myślisz sobie „za dużo tego”. Wybór okazuje się cięższy niż się wydawało. Oprócz mnogości systemów,

Przydatna literatura

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy Dyrektywa Rady

Historia rusztowań w Polsce

Na pierwsze zapisy w polskim prawodawstwie dotyczące rusztowań można natknąć się w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1935 r.

Historia rusztowań na świecie

Szukając śladów rusztowań w czasach starożytnych można znaleźć ciekawe przykłady zastosowania drewnianych konstrukcji.

Rodzaje rusztowań

Podziału rusztowań można dokonać w oparciu o różne kryteria, uwzględniające m.in. ich konstrukcję, przeznaczenie, sposób kotwienia, wymaganą dokumentację lub materiały, z których zostały wykonane poszczególne elementy.

Definicja rusztowań

Poszukując definicji rusztowania można zajrzeć do kilku źródeł, ale jedno co spaja większość przedstawionych wyjaśnień, to tymczasowość konstrukcji.